undelete

To restore the last delete operation that has taken place. There may be more than one level of undelete, allowing serveral or all previous deletions to be restored.

không xóa, phục hồi
Để phục hồi thao tác xóa cuối cùng vừa mới xảy ra. Có thể có nhiều hơn một cấp phục hồi, cho phép phục hồi nhiều hay tất cả những lần xóa trước.


Published:

PAGE TOP ↑