UNC(Universal Naming Convention)

A standard for identifying servers, printers and other resources in a network, which originated in the UNIX community. A UNC paht used double slashes or backslashes to precede the name of the computer. The path (disk and directories) within the computer are separated with a single slash or backslash, as follows:
//servername/paht UNIX
servernamepath DOSWindows

UNC(Universal Naming Convention-Thỏa thuận định danh phổ quát)
Một chuẩn để xác đinh các máy chủ, máy in và những tài nguyên khác trong mạng, bắt nguồn từ cộng hai dấu gạch chéo “/” hay gạch chéo ngươc “” để trước tên máy tính. Đường dẫn (đĩa hay thư mục) trong máy tính được cách nhau bằng một gạch chéo hay chéo ngược như sau đây:
//servername/paht UNIX
servernamepath DOSWindows


Published:

PAGE TOP ↑