unconditional branch

In programming, a GOTO, BRANCH or JUMP instruction that passes control to a different part of the program. Constrast with
conditional branch.

rẽ nhánh không diều kiện
Trong lập trình, một câu lệnh hướng dẫn GOTO, BRANCH hoặc JUMP chuyển điều khiển đên môt phần khác của chương trình. Ngươc với
conditional branch.


Published:

PAGE TOP ↑