unbundle

To sell components in a system separately. Contrast with
bundle.

không đóng gói
Bán riêng lẻ các thành phần trong một hệ thống. Ngược với
bundle.


Published:

PAGE TOP ↑