unary

Meaning one; asingle entity or operation, or an expression that requires only one operand.

unary
Có nghĩa là một; một thực thể hoặc một thao tác đơn lẻ, hoặc một biểu thức chỉ đòi hỏi một toán hạng duy nhất.


Published:

PAGE TOP ↑