UMA,UMB(Upper Memory Area, Upper Memory Block)

The UMA is memory in a PC between 640K and 1024K. UMBs are unused blocks in the UMA. A UMB provider, such as EMM386.EXE, is software that can load and manage drivers and TSRs in these unoccupied areas.

UMA,UMB(Upper Memory Area, Upper Memory Block-Vùng bộ nhớ trên, Khối bộ nhớ trên)
UMA là bộ nhớ trong PC, nằ m giữa múc 640K và 1024K. Các UMB là các khối chưa dùng đến trong UMA. Một trình cấp phát UMB, như EMM386.EXE, là một phần mềm có thể nạp và điều khiển các driver và các TSR strong những vùng chưa bị chiếm dụng.


Published:

PAGE TOP ↑