ULTRIX

Digital’s version of UNIX for its PDP11 and VAX series.

ULTRIX
Phiên bản UNIX của hãng Digital cho các loạt máy PDP11 và VAX của họ.


Published:

PAGE TOP ↑