ULS server(User Location Service server)

A server on a TCP/IP network(intranet, Internet, etc.) that stores dynamically-assigned IP addresses for users that dial up to log on. When users logon,they notify the ULS server, and other parties can access the server and find out if you are currently online.

Máy chú ULS(User Location Service server)
Một máy chủ trên mạng TCP/IP(mạng nội bộ, Internet, v.v.) lưu trừ các địa chí IP được gán động cho nhừng người dùng quay số đế đăng nhập. Khi người dùng đăng nhập, họ lưu ý máy chủ ULS, và một ngươi thứ ba có thể truy cập máy chủ và tìm xem bạn hiện có mặt trực tuyến hay không.


Published:

PAGE TOP ↑