UIDL(Unique ID Listing)

A POP3 mail server function that assigns a unique number to each incoming mail message. This allows mail to be left on the server after it has been down loaded to the user. Both the mail client and POP server must support this feature.

UIDL(Unique ID Listing)
Môt chức năng của server mail loại POP3, để gán một con số duy nhất cho mỗi thông điệp thư tín đến. Việc này cho phép thư nằm trên server saukhi đã được tải xuống cho nguời dùng. Cả mail chient và POP server phải hỗ trợ chức năng này.


Published:

PAGE TOP ↑