UDP(User Datagram Protocol)

A protocol within the TCP/IP protocol suite that is used in place of TCP when a reliable delivery is not required. For example, UDP is used for realtime audio and video traffic where lost packets are simply ignored, because there is no time to transmit.

UDP(User Datagram Protocol-Biên bản gói dữ liệu nguời sử dụng)
Một giao thức trong bộ giao thức TCP/IP, được dùng thay thế cho TCP khi không cần đến một cuộc gửi dáng tin cậy. Chẳng hạn, UDP được dùng cho khả năng tải audio và video thòi gian thưc, noi đó những gói thất lạc được bỏ qua, vì không có thòi gian đẻ gửi lại.


Published:

PAGE TOP ↑