UDF(Universal Disk Format)

(1) (Universal Disk Format) A file system for optical media developde by the Optical Storage Technology Association (OSTA) . It was designed for read-write interoperability between all the major operating systems as well as compatibility between rewritable and write-once media.

(2) (User Defined Function) A routine that has been defined or programmed by the user of the system and has been included in a standard library of functions.

UDF(Universal Disk Format)
(1) (Universal Disk Format-Định dạng đĩa đa năng) Một hệ thống tập tin dành cho phương tiện truyền thông quang học, đươc phát triển bởi Optical Storage Technology Association (ASTA). Nó được thết kế nhằm tính liên vận hành đọc/ghi giữa các hệ điều hành chính, cũng như tính tương thích giữa các phương tiện truyền thông ghi một lần và nhiều lần.

(2) (User Defined Function-Hàm do người dùng định nghĩa) Một thủ tục thương trình được định nghĩa hoặc lập trình bởi nguời dùng hệ thống, và đã được bao gồm vào một thư viện chuan các hàm.


Published:

PAGE TOP ↑