UCR(Under Color Removal)

A method for reducing amount of printing ink used. It substitutes black for gray color (equal amounts of cyan, magenta and yellow)Thus black ink is user instead of the three CMY inks. See GCR and dot gain.

UCR(Under Color Removal)
Một phương pháp để làm giảm lượng mực in được sử dụng. Nó thay thế màu xám (các đại lượng xanh biển, tuơi và vàng bằng nhau) bằng màu đen. nhờ đò, mực đen được sử dung thay cho ba loại mực màu CMY. Xem GCRdot gain.


Published:

PAGE TOP ↑