UART overrun

A condition in which a UART cannot process the byte that just came in fast enough before the next one arrives.

tràn UART
Tình trạng một UART không thể xử lý byte vừa gửi tới kịp trước kni một byte khác đến.


Published:

PAGE TOP ↑