typography

The science and art of designing aesthetically pleasing and readable typefaces.

kỹ thuật tạo chữ
Khoa học và nghệ thuật thiết kế các kiểu chữ đẹp và đễ đọc.


Published:

PAGE TOP ↑