typesetting

The production of camera ready copy on a high end typesetting machine such as a Linotronic or Vanityper. The current crop of officequality PostScript laser printers can produce 300dotsperinch (dpi) output, which is considered crude by professional typesetting standards, but which may be acceptable for applications such as newsletters, textbooks, instructionalmanuals, brochures, and proposals.

xếp chữ
Sự sản xuất ra một bản sao hoàn tất bằng một máy xếp chữ loại cao cấp như Linotronic hoặc Varityper. Nhóm các máy in laser PotScript dùng trong văn phòng hiện nay có thể in ra các sản phẩm 300 dpi, được xem là còn thô so với tiêu chuẩn xếp chữ chuyên dụng. Tuy nhiên, độ phân giải đó là có thể được chấp nhận đối với các ứng dụng như các bản tin, các tập sách nhỏ, các bản hướng dẫn sử dụng, và các bản đề nghị.


Published:

PAGE TOP ↑