typeover mode

In word processing and data entry, a state in which each character typed on the keyboard replaces the character at the current cursor location. Contrast with insert mode.

typeover mode
Trong xử lý từ và hạng mục dữ liệu. Một trạng thái mà trong đó mỗi ký tự được gõ nhập trên bàn phím thay thế ký từ tại vị trí con chạy hiện hành trái với insert mode.


Published:

PAGE TOP ↑