typematic

A keyboard feature that continues to repeat a key as long as it is held down. The speed of the repeating key as well as the time interval before the repeat begins can be set by the DOS Mode command and control panels in Windows and the Mac.

typematic
Một tính năng bàn phím vốn tiếp tục lặp lại một phím miễn là nó vẫn được nhấn giữ. Tốc độ lập lại phím cũng như khoảng thời gian trước khi việc lặp bắt đầu có thể được xác lập bởi lệnh DOS Mode và các bản điều khiển trong Windows và Mac.


Published:

PAGE TOP ↑