typeface family

A group of typeface that include the normal, bold, italic and bolditalic variations of the same design.

Họ kiểu chữ
Một tập hợp các ký tự in của một kiểu thiết kế cụ thể (kiểu chữ), kích cỡ (kích cỡ điểm) và trọng lượng (nhẹ trung bình, nặng). Xem font.


Published:

PAGE TOP ↑