type ball

A golf ball sized element used in typewriters and low speed teleprinters that contains all the print characters on its outside surface. It was introduced with IBM’s Selectric typewriter.

Thiết bị con chữ dạng cầu
Một thành phần có kích cỡ bằng qủa bóng chơi golt được dùng trong các máy đánh chữ và các máy in điện báo vốn chứa tất cả các ký tự in trên bề mặt ngoài của nó. Nó được giới thiệu cùng vơi máy tính chữ Selectric của IBM.


Published:

PAGE TOP ↑