Tymnet

A value-added, packet switching network that enables many varieties of terminals and computers to exchange data. It is now part of Concert Communications Services, owned by MCI and British Telecom.

Tymnet
Một mạng chuyển đổi gói bổ sung giá trị vốn cho phép nhiều thiết bị đầu cuối và máy tính trao đổi dữ liệu. Hiện tại, nó là phần của Concert Communication Service, do MCI và British Telecom sở hữu.


Published:

PAGE TOP ↑