two-phase commit

A technique for ensuring that a transaction successfully updates all appropriate files in a distributed database environment. All DBMSs involved in the transaction first confirm that the transaction has been received and is recoverable (stored on disk). Then each DBMS is told to commit the transaction (do the actual updating).

chuyển hai pha
Một kỹ thuật để bảo đảm rằng một giao tác cập nhật tất cả các file phù hợp thành công trong một môi trường cơ sở dữ liệu được phân bố. Tất cả các DBMS liên quan đến giao tác tại đầu tiên xác nhận rằng giao tác đã được nhận và ssuwojc phục hồi (được lưu trử trên đĩa). Sau đó mỗi DBMS được yêu cầu để chuyển giao giao tác (thực hiện việc cập nhật thực sự).


Published:

PAGE TOP ↑