twinaxial

A type of cable similar to coax, but with two inner conductors instead of one. It is used in IBM midrange (AS/400, System/3x) communications environments.

trục đôi
Một loại cáp tương tự như cáp đồng trục, nhưng có 2 dây dẫn bên trong thay vì một. Nó được dùng trong các môi trường truyền thớng.


Published:

PAGE TOP ↑