twinax card

An expansion board in a personal computer that emulates a 5250 terminal, the common terminal on an IBM midrange system (AS/400, System/3x).

twinax card
Một bản mạch mỏ rộng trong một máy tính cá nhân vốn mô phỏng một thiết bị đầu cuối 5250, thiết bị đầu cuối thông thường trên một hệ thống tầm trung của IBM (Á/400, System/3x).


Published:

PAGE TOP ↑