twin Axcess

An IBM midrange terminal emulation system for the Macintosh from Andrew/KMW, Austin, TX. It includes a controller card and software that emulates the 5250 terminal used on System/3x and AS/400s. It allows the user to have seven concurrent sessions broadcast over LocalTalk, EtherTalk or TokenTalk networks.

twin Axcess
Một hệ thống mô phỏng thiết bị đầu cuối tầm trung của IBM dành cho máy Macintosh của Andrew/KMW, Austin. TX. Nó bao gồm một card bộ điều khiển và phần mềm vốn mô phỏng thiết bị đầu cuối 5250được dùng trên System/3x và các AS/400. Nó cho phép người dùng có thể truyền bảy tác vụ đồng thời qua các mạng LocalTalk, EtherTalk hoặc Token Talk.


Published:

PAGE TOP ↑