twiddle

To make small changes in a group of settings and parameters usually in order to personalize or customize the system in question.

twiddle
Thực hiện những thay đổi nhỏ trong một nhóm xác lập và các tham sô thường để cá nhân hóa hay tạo tùy biến hệ thống đang được đề cập.


Published:

PAGE TOP ↑