tweak

To make minor adjustments in an electronic system or in a software program in order to improve performance.

tweak
Tạo các tính năng chỉnh sửa phụ trong một hệ thống điện tử hoặc trong chương trình phần mềm để cải tiến hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑