TWAIN(Technology Without An Interesting Name)

A programming interface that lets a graphics application, such as a desktop publishing program, activate a scanner, frame grabber or other image capturing device.

TWAIN(Technology Without An Interesting Name)
Một giao diện lập trình vốn cho phép một trình ứng dụng đồ họa, chẳng hạn một chương trình chế bản văn phòng, kích hoạt một máy quét, thiết bị bắt giữ khung hoặc thiết bị bắt giữ hình ảnh khác.


Published:

PAGE TOP ↑