TV board

An expansion board in a personal computer that contains a TV tuner. It derives its source from an antenna or cable TV just like any TV set.

TV board
Một bản mạch mở rộng trong một máy tính cá nhân vốn chứa một thiết bị chuyển kênh truyền hình. Nó nhận nguồn từ một truyển hình anten hoặc cáp giống nhứ bất kỳ máy truyền hình nào.


Published:

PAGE TOP ↑