tutorial

An instructional book or program that takes the user through a prescribed sequence of steps in order to learn a product. Contrast with documentation, which although instructional, tends to group features and functions by category.

tutorial
Một quyển sách hoặc chương trình chỉ dẫn người dùng thực hiện một loạt các dước mô tả để biết về sản phẩm. Trái với các documentation. Mặc dù chỉ dẫn có khuynh hướng hợp thành nhóm các tính năng và chức năng theo hạng mục.


Published:

PAGE TOP ↑