turtle graphics

A method for creating graphic images in Logo. The turtle is an imaginary pen that is given drawing commands, such as go forward and turn right. On screen, the turtle is shaped like a triangle.

turtle graphics
Một phương pháp tạo các hình độ họa trong logo. Biểu tượng con rùa là một cày bút ảo vốn được cung cấp các lệnh vẽ, chẳng hạn đi thẳng hoặc sang phải. Trên màn hình, biểu tượng con rùa được định dạng giống một hình tam giác.


Published:

PAGE TOP ↑