turnaround document

A paper document or punched card prepared for re entry into the computer system. Paper documents are printed with OCR fonts for scanning Invoices and inventory stock cards are examples.

turnaround document
Một tài liệu giấy hoặc phiếu đục lỗ được chuẩn bị để nhập lại vào hệ thống máy tính. Các tài liệu giấy được in bằng các font OCR để quét. Các hóa đơn và các thể kiểm tra hàng tồn kho là các ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑