Turing machine

Invented by Alan Turing in the early 1930s, the Turing machine would read a series of ones and zeros from a tape. These ones and zeros describe the steps needed to solve a particular problem or perform a certain task. It would read each of the steps and perform them in sequence, resulting in the proper answer.

máy Turing
Được phát minh bởi Alan Turing vào những năm 1930, máy Turing đọc một chuỗi các số 1 và số o từ một băng. số 1 và số o này mô tả các bước cần thiết để giải một bài toán cụ thể hay thực hiện một tác vụ nhất định. Nó đọc từng bước này và thực hiện chúng theo trình tự, cho ra đáp số thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑