Turing.Alan

Born London 1912, Alan Turing was a mathematician, war hero, and the man credited with describing the first computers before the technology existed to build them.

Turing.Alan
Sinh ra tại Luân Đôn vào năm 1912, Alan Turing là một nhà toán học, người hùng trong chiến tranh, và người được xem là đã mô tả những chiếc máy tính đầu tiên trước khi xuất hiện công nghệ tạo ra chúng.


Published:

PAGE TOP ↑