TURBOchannel

A 32bit data bus from Digital introduced in 1990. It has a peak transfer rate of 100 MBytes/sec.

TURBOchannel
Một bus dữ liệu 32 bit của Digital được giơi thiệu vào năm 1990. Nó có tốc độ truyền cao nhất là 100 MByte/giây.


Published:

PAGE TOP ↑