Turbo C

A C compiler from Borland used to create a wide s object oriented versions of C are Turbo C++ and Borland C++.

Turbo C
Một bộ biên soạn C của Borland được dùng để tạo nhiều sản phẩm thương mại khác nhau. Nó được phổ biến nhờ công cụ gỡ rối được thiết kế hiệu qủa. Các phiên bản định hướng đối tượng C của Borland là Turbo C++ và Borland C++.


Published:

PAGE TOP ↑