Turbo C, Pascal

Commonly used compiler programs from Borland, who are largely responsible for making them commercially viable.

Turbo C, Pascal
Các chương trình biên dịch thường được sử dụng của Borland, phần lớn công ty này có trách nhiệm đối với việc làm cho chúng tồn tại trên thị trường.


Published:

PAGE TOP ↑