TTL(Transitor Transistor Logic)

A digital circuit in which the output is derived from two transistors. Although TTL is a specific design method, it often refers generically to digital connections in contrast with analog connections. For example, a TTL input on a monitor requires digital output from the display adapter rather than analog output.

TTL(Transitor Transistor Logic)
Một mạch kỹ thuật số mà trong đó, kết qủa xuất được phát sinh từ hai transitor. Mặc dù TTL là một phương pháp thiết kế đặc biệt, nó thường ám chỉ đến các nối kết kỹ thuật số trái với các nối kết tương tự. Ví dụ, một dữ liệu nhập TTL trên một monitor đòi hỏi kết qủa xuất kỹ thuật số từ adapter hiển thị hơn là kết qủa xuất tương tự.


Published:

PAGE TOP ↑