TSO(Time Sharing Option)

Software that provides interactive communications for IBM’s MVS operating system. It allows a user or programmer to launch an applications for MVS.

TSO(Time Sharing Option)
Phần mềm vốn cung cấp sự truyền thông tương tác dàng cho hệ điều hành MVS của IBM. Nó cho phép một người dùng hoặc một thiết bị đầu cuối và làm việc tương tác với nó. Bản sao TSO trong VM được gọi la CMS. Trái với JES vốn cung cấp truyền thông dạng bó cho MVS.


Published:

PAGE TOP ↑