trunkey system

This system was designed especially for a specific customer. The term-turnkey system-is based on the sentiment summed up in the following phrase: to operate it the customer simply has to turn a key.

trunkey system
Hệ thống đáp ứng những đòi hỏi nhất định-hệ thống đáp ứng những đòi hỏi nhất định-hệ thống này được thiết kế đặc biệt dành cho một khách hàng cụ thể. Từ-hệ thống đáp ứng những đòi hỏi nhất định-dựa vào quan niệm được tóm tắt trong cụm từ sau đây: để vận hành nó, khách hàng chỉ việc vặn chìa khóa.


Published:

PAGE TOP ↑