truncation error

A rounding error that occurs when part of a number is omitted from storage because it exceeds the capacity of the memory set aside for number storage.

lỗi cắt cụt, lỗi làm tròn
Một loại cắt bớt xảy ra khi một phần của một con số bị loại bỏ khỏi bộ nhớ vì nó vượt quá dung lượng của bộ nhớ dành riêng để lưu trữ số.


Published:

PAGE TOP ↑