TrueType

A scalable font technology that renders fonts for both the printer and the screen. Originally developed by Apple, it was enhanced jointly by Apple and Microsoft. TrueType fonts are used in Windows, starting with Windows 3.1, as well as in the Mac System 7 operating system.
Unlike PostScript, in which the algorithms are maintained in the rasterizing engine, each TrueType font contains its own algorithms for converting the outline into bitmaps. The lower level language embedded within the TrueType font allows unlimited flexibility in the design.

TrueType
Một công nghệ font có thể định kích cỡ mô phỏng các font cho máy in và màn hình. Được phát triển đầu tiên bởi Apple và Microsoft tham gia cải tiến. Các font TrueType được dùng trong Windows, bắt đầu bằng Windows 3.1 cũng như trong hệ điều hành Mac System 7.
Khác với PostScript, trong đó các thuật giải được duy trì trong công cụ tạo mành, mỗi font TrueType chứa các thuật giải riêng của nó để chuyển đổi khung viền thành các bitmap. Ngôn ngữ cấp thấp hơn được nhúng trong font TrueType cho phép sự linh hoạt vô hạn trong thiết kế.


Published:

PAGE TOP ↑