TrueType font

An outline font that is printed out exactly as it appears on screen and can also be scaled up and down to any size without losing definition or form.

TrueType font
Một font phác thảo đươc in ra chính xác như nó xuất hiện màn hình và cũng có thể được định tỷ lệ tăng và giảm theo bất kỳ kích cỡ mà không làm mất sự rõ nát hay dạng.


Published:

PAGE TOP ↑