TrueSpeech

A Netscape Navigator plug-in that enables the transmission of real-time audio. In other words, TrueSpeech enables users to speak in real time across the Internet with any other user who is speaking through a computer that is suitably equipped with this software.

TrueSpeech
Một plug-in Netscape Navigator cho phép truyền âm thanh thời gian thực. Nói cách khác, TrueSpeech cho phép người dùng nói chuyện trong thời gian thực qua với bất kỳ người dùng nào đang nói thông qua một máy tính được trang bị thích hợp bằng phần mềm này.


Published:

PAGE TOP ↑