True BASIC

An ANSI standard structured programming version of BASIC for the PC, Mac and Amiga from True BASIC, Inc., West Lebanon, NH. Developed in 1984 by BASIC’s creators, John Kemeny and Thomas Kurtz, it includes many enhancements over original BASIC. It comes in both interpreter and compiler form.

True BASIC
Một phiên bản lập trình cấu trúc tiên chuẩn ANSI dành cho PC, Mac và Amega của True BASIC, Inc., West Lebanon, NH. Được các tác giả của BASIC John Kemeny Thomas Kurtz phát triển vào năm 1984, nó gồm nhiều cải tiến so với BASIC đầu tiên. Nó có cả dạng chương trình thông dịch và dạng bộ biên dịch.


Published:

PAGE TOP ↑