Trojan

A Trojan is a computer virus that is disguised as a program or as another standard attachment. The user can download the virus believing that it is something that they wish to receive. To help minimize the chance of opening a Trojan, it is generally considered to be good practice not to open attachments that have been received from an unknown sender. Also called a Trojan hourse.

Thành Troa
Một virút ngựa thành Troa là một virus máy tính giả dạng là một chương trình hay một phần đính kèm chuẩn khác. Người dùng có thể tải xuống virus vì tin rằng nó là một điều nào đó mà họ muốn nhận được. Để giúp giảm thiểu nguy cơ mở một thành Troa, thường không nên mở các phần đính kèm đã được nhận từ một người gởi chưa biết. Còn được gọi là một ngựa thành Troa.


Published:

PAGE TOP ↑