Trojan horse

A program routine that invades a computer system by being secretly attached to a valid program that will be downloaded into the computer. It may be used to locate password information, or it may alter an existing program to make it easier to gain access to it. A virus is a Trojan horse that continues to infect programs over and over.

chương trình ngựa thành Troa
Một thường trình xâm nhập vào một hệ thống máy tính bằng việc tấn công một cách bí mật vào một chương trình hợp lệ vốn sẽ được tải xuống máy tính. Nó có thể được dùng để xác định thông tin pasword, hoặc có thể thay thế một chương trình hiện có để làm cho việc truy cập đến nó dễ dàng hơn. Một virut là một chương trình ngựa thành Troa vốn liên tục lây lan qua các chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑