troff

A UNIX utility that formats documents for typesetters and laser printers. Using a text editor, troff codes are embedded into the text and the troff command converts the document into the required output. See nroff.

troff
Một trình tiện ích UNIX vốn định dạng các tài liệu cho các máy sắp chữ và các máy in laser. Bằng việc sử dụng bộ chỉnh sửa text, các mã troff được nhúng vào text và lệnh troff chuyển đổi tài liệu thành dữ liệu xuất được yêu cầu. Xem nroff.


Published:

PAGE TOP ↑