triple precision

The use of three computer words to hold a number used for calculation, providing an enormous amount of arithmetic precision.

triple precision
Việc sử dụng ba từ máy tính chứa một số được dùng cho phép tính, cung cấp độ chính xac cao về số học.


Published:

PAGE TOP ↑