tree structure

A way of organizing information into a hierarchical structure with a root and branches.

cấu trúc cây
Một phương pháp tổ chức thông tin vào trong một cấu trúc thứ bậc với gốc và các nhánh.


Published:

PAGE TOP ↑