Trash

The area within the browser or on the desktop where unwanted document and programs can be deposited for disposal.

Trash
Vùng trong bộ trình duyệt hay trên nền màn hình trong đó các tài liệu và chương trình không mong muốn có thể được đặt ở đó loại bỏ.


Published:

PAGE TOP ↑